GRAAL -ARTHUR-EXCALIBUR - PAIX-LIBERTE-AMOUR DIVIN

Bouddha en médecine

C ' est la pratique du Bouddha en médecine que nous

allons réciter ensemble les 11, 12 et 13 Cliquez sur ce

lien pour le texte de pratique :

http://zurmangkagyu.org/practice-texts/

medecine bouddha4811000568_o.jpg
༄༅། །དག ོ ངས་གཏེར་ཐུགས་ཀྱ ི ་ཀླ ོ ང་གསལ་གྱ ི ་ཟུར་རྒྱན་གནམ་ཆ ོ ས་ཉ ི ད་ནས་ཟུ ར་དུ་བསྒྲ ི གས་པ་སྨན་བླའ ི ་ཆ ོ ་ག་བཻཌཱུརྱའ ི ་ཆུ་རྒྱུན་བཞུགས་ས ོ །།   Ϯ ༄༅། །ན་མོ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ། འདི་ལ་འཛོམས་ན་སྨན་བླའི་ཞལ་ཐང་མདུན་དུ་ཞི་བའི་མཆོད་པ་མཎྜལ་སོགས་ཅི་འབྱོར་བཤམས་པས་ཚོགས་ རྫོགས། མེད་ན་མདུན་བསྐྱེད་ནམ་མཁར་དམིགས། མཆོད་པ་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་ཆོག་པས་ཅི་ཡང་མི་དགོས་སོ། །འདི་བླ་མེད་ལུགས་ཡིན་པས་འདོན་མཁན་ཤ་ཆང་སྤང་བ་དང་། ཁྲུས་དང་ཆབ་ལེན་སོགས་གཙང་སྦྲ་མི་ དགོས། འོན་ཀྱང་འདིའི་དབང་ལུང་ནི་ངེས་པར་ཐོབ་དགོས་ཏེ།བླ་མེད་གསང་སྔགས་ལུགས་ཡིན་པའི་ ཕྱིར་རོ། །བདག་མདུན་དུས་གཅིག་ལ་བསྐྱེད་པ་རྙིང་མའི་ལུགས་ཡིན་པས་སོ་སོར་མི་དགོས། རྙིང་མ་གྱེར་སྒོམ་ཡིན་པས་ཚིག་དོན་ཡིད་ཀྱིས་བསྒོམ་ཞིང་།  ĞĂƌƵƌĂ   བཻཌཱུརྱ་ཡ ི ་འ ོ ད་ཀྱ ི ་བཀྲ་ཤ ི ས་ཤ ོ ག།  *…+- 27 སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ར ི ན་ཆེན་རྒྱས་པ་དང། དཔལ་ལྡན་བླ་མའ ི་སྐུ་ཚེ་སྐལ་རྒྱར་བརྟེན། ། བཤད་དང་སྒྲུབ་པའ ི ་དགེ་འདུན་སྡེ་རྒྱས་ནས། འགྲ ོ ་རྣམས་ཕན་བདེའ ི ་དཔལ་ལ་སྤྱ ོ ད་པར་ཤ ོ ག། ། དགེ་འ ོ ། ཞེས་པ་དགོངས་གཏེར་གྱི་ཟུར་རྒྱན་དུ་གནམ་ཆོས་ཉིད་ནས་བསྡུས་ཏེ་རཱ་ག་ཨ་སྱས་བསྒྲིགས་པ་ ལ་འགལ་བ་མཆིས་ན་ལྷ་ལ་བཤགས་ཤིང་། དགེ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནད་ལས་ཐར་ ནས་མྱུར་དུ་སྨན་བླའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །མདོ་ཆོག་ལ་ཁྲུས་གསོལ་སྟོད་ན་ཡོད་ཀྱང་། དེ་ལས་མཐོ་བ་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་རྒྱུད་ལ་མཇུག་ཏུ་ཡོད་པས་མི་འགལ་ལོ། དེ་ལྟར་ཆོ་ག་འདི་ལ་ཐུགས་དམ་བྱས་ན་ཕན་ཡོན་ནི། བཙུན་པ་ཡིན་ན་ཁྲིམས་མི་ཉམས་ཤིང་ གལ་ཏེ་ཉམས་པ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་དེའི་སྒྲིབ་པ་བྱང་ནས་ངན་སོང་དུ་མི་ལྟུང་བ་དང་དམྱལ་བ་དང་ཡི ་དྭགས་དུད་འགྲོར་སྐྱེ་བའི་ལས་ངན་ཐམས་ཅད་དག་ནས་དེར་མི་སྐྱེ། གལ་ཏེ་སྐྱེས་ཀྱང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཐར་ནས་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་སྐྱེ་ཞིང་རིམ་གྱིས་སངས་ རྒྱས་ཐོབ་པ་དང་། ཚེ་འདིར་ཡང་ཟས་གོས་ཚེགས་མེད་པར་འབྱོར་བ་དང་། ནད་དང་གདོན་ དང་བྱད་ཀ་དང་རྒྱལ་པོའི་ཆད་པ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་ཞི་བ་དང་། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ཚངས་ པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་དང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་། ནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས་གཡོག་ 28 བདུན་འབུམ་བདུན་འབུམ་དང་བཅས་པས་བསྲུང་ཞིང་བསྐྱབས་ཏེ། དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། དགྲ་དང་གཅན་གཟན་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་ ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་ཞིང་། བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་སོགས་ རྒྱས་པར་སྨན་བླའི་མདོ་གཉིས་ནས་ཕན་ཡོན་བསམ་ལས་འདས་པ་གསུངས་ཤིང་། ཆོས་ཕལ་ཆེར་ལ་སྐྱོན་འདོགས་ཤིང་མགུ་དཀའ་བ་མཁས་པའི་གྲྭ་ས་ཆེན་པོ་བྱང་ངམ་རིང་དཔལ་ འཁོར་ཆོས་སྡེ་ལ་སོགས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གྲྭ་ས་ཐམས་ཅད་ནས་གསོན་པོའི་སྐུ་རིམ་དང་ཤི་བའི་སྒྲི བ་སྦྱོང་ལ་སྨན་བླ་མ་གཏོགས་གཞན་ཆོ་ག་མི་དར་ཞིང་། བོད་ཡུལ་རྡོ་རྗེ་གདན་ལྷ་ས་ཇོ་བོའི་མདུན་དང་བསམ་ཡས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་མདུན་དུ་གཏོང་རྒྱུའི ་ཆོ་ག་ཡང་སྨན་བླའི་ཆོ་ག་ཡིན། དེ་ལྟར་བཀའ་གསར་རྙིང་མདོ་སྔགས་གང་ལ་ཡང་ སྨན་བླའི་ཆོ་ག་བས་ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་མེད་པས་ཡིད་ཆེས་པར་གྱིས། དེ་ལ་རྒྱས་བསྡུས་མང་ ཡང་འདི་ཚིག་ཉུང་དོན་འཐུས་པ་དང་། བླ་མེད་ལུགས་ཡིན་པས་གཙང་སྦྲ་མི་དགོས། འདི་ཡིད་སྤྲུལ་ཡིན་པས་གཏོར་མཆོད་མེད་ཀྱང་ཆོག་པས་ཀུན་གྱིས་ཉམས་སུ་ལོངས་ཤིག །ཤུ་བྷཾ་ཛ་ཡནྟུ། ། 29   Long Biography of 12th Zurmang Gharwang Rinpoche H.E. Zurmang Gharwang Rinpoche was born on the 30th of June, 1965, and prior to his birth he was recognized by H.H. 16th Gharwang Karmapa as the twelfth incarnation of the Gharwang Tulkus. He is the supreme lineage holder of the Zurmang Ear Whispered Lineage (zur mang snyan rgyud). The unbroken line of the Gharwang Tulkus begins in the 14th century with the great siddha Trung Mase, the fi rst Gharwang Tulku and founder of the Zurmang Kagyud Tradition and Zurmang Monastery. He was identifi ed by the Fifth Gyalwa Karmapa, Deshin Shegpa as the omniscient emanation of the Indian Mahasiddha Tilopa. This was the fulfi llment of Tilopa’s prediction made after he received teachings directly from Vajrayogini in the Western land of Uddiyana, in which he had pledged to return to spread these teachings widely, after they had been transmitted through thirteen successive lineage holders. Before Tilopa’s return this set of teachings was to be limited to a one to one transmission from each lineage holder to the next, and only upon Tilopa’s later emanation as the fi rst Gharwang Tulku were they opened up to a larger audience. These teachings form the core of the Zurmang Ear Whispered Lineage (zur mang snyan rgyud) also known as the Dakini Hearing Lineage (mkha’ ‘gro snyan rgyud). Recognition Rinpoche was born a prince of the Sikkimese Royal Court. His uncle was then the reigning King of Sikkim. However, even before his birth the Sixteenth Gyalwa Karmapa identifi ed him as the 12th Zurmang Gharwang. His Holiness the Karmapa, who had alluded to his attendants that the next incarnation of Zurmang Gharwang would soon occur, was attending a performance of traditional Tibetan drama on the forecourt of Rumtek Monastery. During the Tilopa dance, a Jewel offering was made to the Karmapa, and breaking with tradition, instead of accepting it himself he directed that the gift be given to the Gharwang Tulku. So saying, he pointed to the surprised mother-to-be and announced that she was carrying the 12th Gharwang Rinpoche. A few months later, the Royal Princess delivered her predicted son at her residence in Gangtok. At dawn Rinpoche’s parents had dispatched a messenger to go to Rumtek 24km away to inform H.H. the Karmapa of the new arrival. However, before the messenger could leave the house, the late Saljay Rinpoche, the Karmapa’s emissary, with a party of monks was already at the door, bearing gifts and a letter containing the Karmapa’s blessings for the newborn child. Even more bewildering was that at the time when the new Tulku was born, the mother of the previous Gharwang, living in Tibet, was heard joyously announcing that, “Rinpoche had returned. He is born in a warm country where fruits and fl owers grow in abundance, and in the midst of bird song.” Her description of the environment surrounding the birth of the new incarnation aptly befi tted Sikkim. Enthronement In 1976, shortly after his eleventh birthday, Gharwang Rinpoche was installed on the Lion Throne as the Twelfth Zurmang Gharwang. The ceremony took place in the Assembly Hall of the Dharma Chakra Center in the presence of His Holiness the Sixteenth Gyalwa Karmapa. It was well attended by many incarnate tulkus, monks, and state dignitaries. Hundreds of well-wishers and devotees came from far and wide to witness the auspicious event. During the ceremonial installation, His Holiness the Karmapa gave Gharwang Rinpoche his name, “Karma Gharwang Chochung Tenpa Namgyal Thinley Kunkhyab Pal Zangpo,” which means The Victorious Protector of Buddha Dharma With Excellent Qualities and All-Pervasive, Auspicious Activities. In addition, His Holiness the Karmapa also predicted the founding of a new Zurmang Kagyu monastery outside Tibet which would become an important center for the teaching and practice of the Buddha Dharma. 46 Education In the years following his enthronement, Gharwang Rinpoche received many personal empowerments, textual transmissions, as well as oral instructions directly from his root lama, the Sixteenth Gyalwa Karmapa. After the passing of His Holiness, Gharwang Rinpoche studied at the Nalanda Buddhist Institute between 1981 and 1991, and graduated as the top student in the year of 1991. Among his many illustrious teachers were the late Kalu Rinpoche, the late H.E. Jamgon Kongtrul Rinpoche, the late Tulku Urgyen Rinpoche, the late Khenchen Pema Pedtse Rinpoche, Sharmapa, Situpa, and Gyaltsapa. In addition, he studied under the guidance of renowned Buddhist scholars such as Khenchen Thrangu Rinpoche, Khenchen Tsultrim Gyamtso, as well as Khenchen Chodrak Tenphel. Activities In 1987, while still an undergraduate, Gharwang Rinpoche began his teaching career at the Nalanda Buddhist Institute. Since then, he has taught extensively in Dharma centers all over the world, in Europe, America, as well as in Asia. Zurmang Centers can now be found in Singapore, Hong Kong, Indonesia, Malaysia and Taiwan. In 1990, the Mayor of Los Angeles honoured him with the Keys to the City, making him an honorary citizen of the USA. In August 1991, Gharwang Rinpoche returned for the fi rst time to his original Seat in Zurmang Kham, (Qinghai province) amidst a rapturous welcome. During this memorable visit, Gharwang Rinpoche gave empowerments to well over thirty thousand people, many of them incarnate tulkus, monks, as well as the lay community. Thousands came to seek refuge with him, and he bestowed personal blessings upon all those who came to greet him. Rinpoche presented many precious gifts to the people of Qinghai. Among them, were a towering gold-plated Buddha measuring 15 feet high, a golden dharma wheel fl anked by two listening deer, as well as a khengere (a bell-shaped object symbolizing the ever fl ourishing Dharma), which is traditionally placed on the roof of a monastery. During his brief stay in Tibet, Gharwang Rinpoche actively encouraged and contributed generously to welfare projects throughout the region. In the same year, Rinpoche was inspired to establish the Zurmang Kagyud Buddhist Foundation, with the specifi c purpose of realizing his vision of a more benevolent society in accordance with the spirit of Buddhism. To that end, he has initiated many community projects such as the construction of roads, schools, medical dispensaries, orphanages, and homes for the elderly. In 1992, Gharwang Rinpoche commenced the construction of a new Seat for the Zurmang Kagyud Tradition in Lingdum, Sikkim. The site covers approximately 21 acres of forested slope on the same hill occupied by Rumtek. In under four years, he transformed the landscape of Lingdum into a magnifi cent monastic complex, fulfi lling the prediction of the Sixteenth Gyalwa Karmapa of a new Zurmang Kagyud monastery outside of Tibet. 47 ࢒လऔီႡൺଘશོ݆༤ Ⴁൺଘશོ݆༤ည᎖2:76ฤ7Ꮬ41྇ăࡩჇથᏴෲ჏ဟLj࢒လങီও൨گᔤᑗጯཱྀᑺ Ⴧဵ࢒လऔီႡൺଘશོ݆༤ăჇဵႡൺও௟ऐᎫߌࠅᔢ঱ߒᎌᑗăᑚݙᐒݙମࣥ ਭࡼଘશᔚ৵ဪ᎖လ႐ଗࣃࡼ൨ᇧ..࢒ጙီࡼଘશᔚ৵ጾဵႡൺও௟ߌࠅਜ਼Ⴁൺႎ ࠎࡼဪᑗăࡩဟჇ࢒ۻᇋီଘᅧও൨گ..ࡺቭቕ๛ཱྀᑺᆐཝᒀ൨ਮᇧ࢑ࡉൣ๛ࡼ። છ࿽ăᑚဣሚ೫࢑ൣ๛Ᏼᇝऱࡼᇀࢇ዇ก༫࿽ഌ၊஘ধᬖᖔෲࡼ୴ࡴဟᔪࡼᎾዔă ࡩဟჇဲዔᏴᑚᄁ୴जளᎅလྯࡼࡔ୴जߒᎌᑗሤࠅ౶ૄ્୓Ⴧઁਓࠅᑚቋ୴जă Ᏼ࢑ൣ๛થᆚૄ౶༄Ljᑚᄁ୴जဵሢ᎖ࠅ࡝୴৊जߒᎌᑗLjᆎᏴ࢑ൣ๛ጲଘશᅄ৵ ᒄ።છ࿽߲ሚݣఎह৊୷ࡼࡍཬᒰăᑚቋ୴जተ߅೫ႡൺాऐߌࠅDŽႡൺรᒿDžࡼ ਖ਼ቦLjጐ߂ᆐహቲᆫߌࠅDŽఙᔨรᒿDžă ཱྀᑺ ོ݆༤߲࿽ᇣ஘શᔙLjၓၓ0௑௑ဵᒋᑶࡼᇣ஘ᅽăࡣᏴჇથᆚ߲ီ༄Lj࢒လങီ ଘᅧও൨گጯཱྀᑺჇᆐ࢒လऔီႡൺଘશăᔤਣࡼও൨گᏴ߲ᇳചࡺႎ᎖༄Ꮤዝፍ ࠅᄻࡼᇝݶᇻ௭ࡩࡼएসᒀჇࡼ်ᑗሆৈႡൺଘશࡼᓞီ૾୓౶೹ă࢑ࡩൣ๛ᇎ஠ ቲဟLjጙৈۦဝማ࿟৊೫ও൨گLjࡣጙनࠅᄻLjᔤᑗऻᔈ଄୻၊ऎဵᒎာገڳಳᇕ ୣ৊ଘશᅄ৵ă୻ᓹLjܣᒎሶரወࡼᆚ౶൦൦Ljኝݚ჉ટࡼဵ࢒လऔီႡൺଘશă ၫᏜઁLjશ၀৛ᓍᏴবᅛᔈ଄ࡼঀᒦޘሆჅᎾዔࡼชਰă༹޻ོ݆༤๡༆ቧᑗࠅࠥ
 
   སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ར ི ན་ཆེན་རྒྱས་པ་དང། དཔལ་ལྡན་བླ་མའ ི་སྐུ་ཚེ་སྐལ་རྒྱར་བརྟེན། ། བཤད་དང་སྒྲུབ་པའ ི ་དགེ་འདུན་སྡེ་རྒྱས་ནས། འགྲ ོ ་རྣམས་ཕན་བདེའ ི ་དཔལ་ལ་སྤྱ ོ ད་པར་ཤ ོ ག། ། དགེ་འ ོ ། ཞེས་པ་དགོངས་གཏེར་གྱི་ཟུར་རྒྱན་དུ་གནམ་ཆོས་ཉིད་ནས་བསྡུས་ཏེ་རཱ་ག་ཨ་སྱས་བསྒྲིགས་པ་ ལ་འགལ་བ་མཆིས་ན་ལྷ་ལ་བཤགས་ཤིང་། དགེ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནད་ལས་ཐར་ ནས་མྱུར་དུ་སྨན་བླའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །མདོ་ཆོག་ལ་ཁྲུས་གསོལ་སྟོད་ན་ཡོད་ཀྱང་། དེ་ལས་མཐོ་བ་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་རྒྱུད་ལ་མཇུག་ཏུ་ཡོད་པས་མི་འགལ་ལོ། དེ་ལྟར་ཆོ་ག་འདི་ལ་ཐུགས་དམ་བྱས་ན་ཕན་ཡོན་ནི། བཙུན་པ་ཡིན་ན་ཁྲིམས་མི་ཉམས་ཤིང་ གལ་ཏེ་ཉམས་པ་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་དེའི་སྒྲིབ་པ་བྱང་ནས་ངན་སོང་དུ་མི་ལྟུང་བ་དང་དམྱལ་བ་དང་ཡི ་དྭགས་དུད་འགྲོར་སྐྱེ་བའི་ལས་ངན་ཐམས་ཅད་དག་ནས་དེར་མི་སྐྱེ། གལ་ཏེ་སྐྱེས་ཀྱང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཐར་ནས་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་སྐྱེ་ཞིང་རིམ་གྱིས་སངས་ རྒྱས་ཐོབ་པ་དང་། ཚེ་འདིར་ཡང་ཟས་གོས་ཚེགས་མེད་པར་འབྱོར་བ་དང་། ནད་དང་གདོན་ དང་བྱད་ཀ་དང་རྒྱལ་པོའི་ཆད་པ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་ཞི་བ་དང་། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ཚངས་ པ་དང་བརྒྱ་བྱིན་དང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་། ནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས་གཡོག་ 28 བདུན་འབུམ་བདུན་འབུམ་དང་བཅས་པས་བསྲུང་ཞིང་བསྐྱབས་ཏེ། དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། དགྲ་དང་གཅན་གཟན་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་ ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་ཞིང་། བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་སོགས་ རྒྱས་པར་སྨན་བླའི་མདོ་གཉིས་ནས་ཕན་ཡོན་བསམ་ལས་འདས་པ་གསུངས་ཤིང་། ཆོས་ཕལ་ཆེར་ལ་སྐྱོན་འདོགས་ཤིང་མགུ་དཀའ་བ་མཁས་པའི་གྲྭ་ས་ཆེན་པོ་བྱང་ངམ་རིང་དཔལ་ འཁོར་ཆོས་སྡེ་ལ་སོགས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གྲྭ་ས་ཐམས་ཅད་ནས་གསོན་པོའི་སྐུ་རིམ་དང་ཤི་བའི་སྒྲི བ་སྦྱོང་ལ་སྨན་བླ་མ་གཏོགས་གཞན་ཆོ་ག་མི་དར་ཞིང་། བོད་ཡུལ་རྡོ་རྗེ་གདན་ལྷ་ས་ཇོ་བོའི་མདུན་དང་བསམ་ཡས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་མདུན་དུ་གཏོང་རྒྱུའི ་ཆོ་ག་ཡང་སྨན་བླའི་ཆོ་ག་ཡིན། དེ་ལྟར་བཀའ་གསར་རྙིང་མདོ་སྔགས་གང་ལ་ཡང་ སྨན་བླའི་ཆོ་ག་བས་ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་མེད་པས་ཡིད་ཆེས་པར་གྱིས། དེ་ལ་རྒྱས་བསྡུས་མང་ ཡང་འདི་ཚིག་ཉུང་དོན་འཐུས་པ་དང་། བླ་མེད་ལུགས་ཡིན་པས་གཙང་སྦྲ་མི་དགོས། འདི་ཡིད་སྤྲུལ་ཡིན་པས་གཏོར་མཆོད་མེད་ཀྱང་ཆོག་པས་ཀུན་གྱིས་ཉམས་སུ་ལོངས་ཤིག །ཤུ་བྷཾ་ཛ་ཡནྟུ 
 
Long Biography of 12th Zurmang Gharwang Rinpoche H.E. Zurmang Gharwang Rinpoche was born on the 30th of June, 1965, and prior to his birth he was recognized by H.H. 16th Gharwang Karmapa as the twelfth incarnation of the Gharwang Tulkus. He is the supreme lineage holder of the Zurmang Ear Whispered Lineage (zur mang snyan rgyud). The unbroken line of the Gharwang Tulkus begins in the 14th century with the great siddha Trung Mase, the fi rst Gharwang Tulku and founder of the Zurmang Kagyud Tradition and Zurmang Monastery. He was identifi ed by the Fifth Gyalwa Karmapa, Deshin Shegpa as the omniscient emanation of the Indian Mahasiddha Tilopa. This was the fulfi llment of Tilopa’s prediction made after he received teachings directly from Vajrayogini in the Western land of Uddiyana, in which he had pledged to return to spread these teachings widely, after they had been transmitted through thirteen successive lineage holders. Before Tilopa’s return this set of teachings was to be limited to a one to one transmission from each lineage holder to the next, and only upon Tilopa’s later emanation as the fi rst Gharwang Tulku were they opened up to a larger audience. These teachings form the core of the Zurmang Ear Whispered Lineage (zur mang snyan rgyud) also known as the Dakini Hearing Lineage (mkha’ ‘gro snyan rgyud). Recognition Rinpoche was born a prince of the Sikkimese Royal Court. His uncle was then the reigning King of Sikkim. However, even before his birth the Sixteenth Gyalwa Karmapa identifi ed him as the 12th Zurmang Gharwang. His Holiness the Karmapa, who had alluded to his attendants that the next incarnation of Zurmang Gharwang would soon occur, was attending a performance of traditional Tibetan drama on the forecourt of Rumtek Monastery. During the Tilopa dance, a Jewel offering was made to the Karmapa, and breaking with tradition, instead of accepting it himself he directed that the gift be given to the Gharwang Tulku. So saying, he pointed to the surprised mother-to-be and announced that she was carrying the 12th Gharwang Rinpoche. A few months later, the Royal Princess delivered her predicted son at her residence in Gangtok. At dawn Rinpoche’s parents had dispatched a messenger to go to Rumtek 24km away to inform H.H. the Karmapa of the new arrival. However, before the messenger could leave the house, the late Saljay Rinpoche, the Karmapa’s emissary, with a party of monks was already at the door, bearing gifts and a letter containing the Karmapa’s blessings for the newborn child. Even more bewildering was that at the time when the new Tulku was born, the mother of the previous Gharwang, living in Tibet, was heard joyously announcing that, “Rinpoche had returned. He is born in a warm country where fruits and fl owers grow in abundance, and in the midst of bird song.” Her description of the environment surrounding the birth of the new incarnation aptly befi tted Sikkim. Enthronement In 1976, shortly after his eleventh birthday, Gharwang Rinpoche was installed on the Lion Throne as the Twelfth Zurmang Gharwang. The ceremony took place in the Assembly Hall of the Dharma Chakra Center in the presence of His Holiness the Sixteenth Gyalwa Karmapa. It was well attended by many incarnate tulkus, monks, and state dignitaries. Hundreds of well-wishers and devotees came from far and wide to witness the auspicious event. During the ceremonial installation, His Holiness the Karmapa gave Gharwang Rinpoche his name, “Karma Gharwang Chochung Tenpa Namgyal Thinley Kunkhyab Pal Zangpo,” which means The Victorious Protector of Buddha Dharma With Excellent Qualities and All-Pervasive, Auspicious Activities. In addition, His Holiness the Karmapa also predicted the founding of a new Zurmang Kagyu monastery outside Tibet which would become an important center for the teaching and practice of the Buddha Dharma. 46 Education In the years following his enthronement, Gharwang Rinpoche received many personal empowerments, textual transmissions, as well as oral instructions directly from his root lama, the Sixteenth Gyalwa Karmapa. After the passing of His Holiness, Gharwang Rinpoche studied at the Nalanda Buddhist Institute between 1981 and 1991, and graduated as the top student in the year of 1991. Among his many illustrious teachers were the late Kalu Rinpoche, the late H.E. Jamgon Kongtrul Rinpoche, the late Tulku Urgyen Rinpoche, the late Khenchen Pema Pedtse Rinpoche, Sharmapa, Situpa, and Gyaltsapa. In addition, he studied under the guidance of renowned Buddhist scholars such as Khenchen Thrangu Rinpoche, Khenchen Tsultrim Gyamtso, as well as Khenchen Chodrak Tenphel. Activities In 1987, while still an undergraduate, Gharwang Rinpoche began his teaching career at the Nalanda Buddhist Institute. Since then, he has taught extensively in Dharma centers all over the world, in Europe, America, as well as in Asia. Zurmang Centers can now be found in Singapore, Hong Kong, Indonesia, Malaysia and Taiwan. In 1990, the Mayor of Los Angeles honoured him with the Keys to the City, making him an honorary citizen of the USA. In August 1991, Gharwang Rinpoche returned for the fi rst time to his original Seat in Zurmang Kham, (Qinghai province) amidst a rapturous welcome. During this memorable visit, Gharwang Rinpoche gave empowerments to well over thirty thousand people, many of them incarnate tulkus, monks, as well as the lay community. Thousands came to seek refuge with him, and he bestowed personal blessings upon all those who came to greet him. Rinpoche presented many precious gifts to the people of Qinghai. Among them, were a towering gold-plated Buddha measuring 15 feet high, a golden dharma wheel fl anked by two listening deer, as well as a khengere (a bell-shaped object symbolizing the ever fl ourishing Dharma), which is traditionally placed on the roof of a monastery. During his brief stay in Tibet, Gharwang Rinpoche actively encouraged and contributed generously to welfare projects throughout the region. In the same year, Rinpoche was inspired to establish the Zurmang Kagyud Buddhist Foundation, with the specifi c purpose of realizing his vision of a more benevolent society in accordance with the spirit of Buddhism. To that end, he has initiated many community projects such as the construction of roads, schools, medical dispensaries, orphanages, and homes for the elderly. In 1992, Gharwang Rinpoche commenced the construction of a new Seat for the Zurmang Kagyud Tradition in Lingdum, Sikkim. The site covers approximately 21 acres of forested slope on the same hill occupied by Rumtek. In under four years, he transformed the landscape of Lingdum into a magnifi cent monastic complex, fulfi lling the prediction of the Sixteenth Gyalwa Karmapa of a new Zurmang Kagyud monastery outside of Tibet. 47 ࢒လऔီႡൺଘશོ݆༤  


07/09/2020
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi